การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2 / 2563

วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม สมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทย อาคารเคี่ยนหงวน