การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3 / 2563

วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องประชุม สมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทย อาคารเคี่ยนหงวน