การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2 / 2564 วันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม 2564 เมื่อเวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเคี่ยนหงวน

โดยมี คุณฮาราลด์ ลิงค์ นายกสมาคม เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยอุปนายกสมาคม รองเลขาธิการสมาคม และประธานกรรมการฝ่ายต่างๆ เข้าร่วมการประชุมออนไลน์ (Video Conference)

มีประเด็นการประชุมที่สำคัญเกี่ยวกับความคืบหน้าของทีมนักกีฬาอีเวนท์ติ้ง ซึ่งมีแผนเดินทางสู่ประเทศญี่ปุ่นในวันนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเข้าร่วมแข่งขัน Tokyo Olympic Games 2020/2021 ในประเภทอีเวนท์ติ้ง ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 – 2 สิงหาคม 2564 ในที่ประชุมได้พิจารณาสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) และโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า (African Horse Sickness) ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน โดยคณะอนุกรรมการแต่ละฝ่ายได้วางแผนแนวทางการดำเนินงานและการจัดแข่งขันกีฬาขี่ม้าในปลายปีนี้ ให้มีความสอดคล้องกับประกาศมาตรการป้องกันและควบคุมโรคของทางราชการอย่างเคร่งครัด เพื่อเป็นการให้ความร่วมมือทั้งฝ่ายภาครัฐและเอกชน อีกทั้งเพื่อเตรียมความพร้อมที่จะส่งเสริมนักกีฬาขี่ม้าให้ได้รับการพัฒนาอย่างครบทุกมิติให้มีความต่อเนื่องต่อไป

โดยการประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งนี้ ได้ดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและได้ปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกัน ของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) และคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร อย่างเคร่งครัด