การประชุมคณะทำงานชุดพิเศษ ในช่วงสถานการณ์ระบาดของโรค“กาฬโรคแอฟริกาในม้า” (African Horse Sickness) ครั้งที่ 6 / 2563

วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563 ณ ชั้น 4 อาคารเคี่ยนหงวน 3

การประชุมคณะทำงานชุดพิเศษ ในช่วงสถานการณ์ระบาดของโรค“กาฬโรคแอฟริกาในม้า” (African Horse Sickness) ครั้งที่ 6 / 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563 จัดขึ้น ณ เคี่ยนหงวนเฮ้าส์โดยมี พันเอกพณศธร โพธิ์กล่ำ รับหน้าที่เป็นผู้แทน พันเอกสมพงษ์ สุขประดิษฐ ประธานคณะทำงาน เพื่อดำเนินการประชุม พร้อมด้วยกรรมการอีกทั้ง 7 ท่าน คือ คุณพฤฒิรัตน์ รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์, คุณเฉลิมฉาน ยศวิริยะพาณิชย์, คุณณกร กมลศิริ, ผศ.น.สพ.ดร.เมธา จันดา, คุณริชาร์ด ฮัมเป, คุณนารา เกตุสิงห์ และ พันตรีวิทยา เสนารัตน์ เป็นผู้แทน ร้อยเอกปิยภูมิ ซอน เข้าร่วมการประชุมมีประเด็นเกี่ยวกับ โครงการเก็บข้อมูลประชากรม้า ในการจัดทำหนังสือประจำตัวม้า (Passport) และฝังไมโครชิพ (Microchip) ให้กับม้าทุกประเภทที่อยู่ภายใต้การดูแลของชมรมและสโมสร เป็นโครงการที่เกิดจาก การทำบันทึกความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับกรมปศุสัตว์ และหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน รวม 17 หน่วยงาน เพื่อกำจัดโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า (African Horse Sickness) สู่การขอคืนสถานภาพปลอดโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า (African Horse Sickness Free Status) แก่ประเทศไทย และแนวทางการทำงานของสมาคมในการให้ความร่วมมือต่อการทำแผนเผชิญเหตุ จากที่ได้มีโอกาสพูดคุยกับองค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศรวมทั้ง วางแผนแนวทางดำเนินงานเกี่ยวกับกีฬาขี่ม้า ให้รองรับกับการจัดกิจกรรมภายในชมรม/สโมสรสมาชิก เพื่อให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันมากยิ่งขึ้น รวมไปถึงการอัพเดทสถานะการณ์การประกาศเขตโรคระบาดของปศุสัตว์อำเภอในจังหวัดเพชรบุรีและสุโขทัยอีกด้วย