การประชุมคณะทำงานชุดพิเศษ ในช่วงสถานการณ์ระบาดของโรค“กาฬโรคแอฟริกาในม้า” (African Horse Sickness) ครั้งที่ 5 / 2563

ในวันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2563 การประชุมคณะทำงานชุดพิเศษ ในช่วงสถานการณ์ระบาดของโรค“กาฬโรคแอฟริกาในม้า” (African Horse Sickness) ครั้งที่ 5 / 2563 ได้จัดขึ้น โดยมี คุณนารา เกตุสิงห์ รับหน้าที่เป็นผู้แทน พันเอกสมพงษ์ สุขประดิษฐ ประธานคณะทำงาน เพื่อดำเนินการประชุม พร้อมด้วยกรรมการอีกทั้ง 6 ท่าน คือ คุณพฤฒิรัตน์ รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์, คุณเฉลิมฉาน ยศวิริยะพาณิชย์, คุณณกร กมลศิริ, ผศ.น.สพ.ดร.เมธา จันดา, ร้อยเอกปิยภูมิ ซอน และ คุณริชาร์ด ฮัมเป ซึ่งมีประเด็นเกี่ยวกับ การวางแผนการดำเนินงานของสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทย ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ตามมาตรการของกรมปศุสัตว์ และมีประเด็นสำคัญเกี่ยวกับ การทำ Public Private Partnerships (PPP) ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จากทางภาครัฐและเอกชน เพื่อจัดทำ MOU เร่งคืนสถานะปลอดโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า (African Horse Sickness ; AHS) ของประเทศไทย จากองค์การสุขภาพสัตว์โลก (OIE) เพื่อให้กลับสู่สภาวะปกติโดยเร็ว