การประชุมคณะอนุกรรมการ ฝ่ายศิลปะบังคับม้า ครั้งที่ 1 / 2563

วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ อาคาร Princess’s Cup หน่วยม้าทรงประจำพระองค์ฯ