การประชุมคณะอนุกรรมการ ฝ่ายศิลปะบังคับม้า ครั้งที่ 2/ 2563

วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ หน่วยม้าทรงประจำพระองค์