การประชุมคณะอนุกรรมการ ฝ่ายพัฒนากีฬา ครั้งที่ 1 / 2563

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องประชุม สมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทย อาคารเคี่ยนหงวน