การประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายสวัสดิภาพม้าและกีฬา ครั้งที่ 1 / 2564

วันอังคารที่ 25 พฤษภาคม 2564

ห้องประชุมสมาคม ชั้น 4 อาคารเคี่ยนหงวน 3

โดยมี คุณริชาร์ด ฮัมเป เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วย ผศ.น.สพ.ดร. เมธา จันดา, สพ.ญ.ศลิษวรรณ แสงเอี่ยม, คุณดิษฐกร พันธาภา, คุณนารา เกตุสิงห์ และคุณเฉลิมฉาน ยศวิริยะพาณิชย์ เข้าร่วมประชุมดังกล่าว

ซึ่งมีประเด็นในการประชุมเพื่อแจ้งการดำเนินการจัดทำหน้ากากกันแมลงม้าที่ผ่านมา พร้อมทั้งการเตรียมแผนการประชาสัมพันธ์ในเรื่องของสวัสดิภาพม้า (Welfare) การดูแลม้า โภชนาการ (Nutrition) รวมถึงความรู้เกี่ยวกับสนามแข่งขัน(Footing) ในรูปแบบ Poster ต่างๆ เพื่อการรับรู้และเข้าถึงได้อย่างชัดเจน และเตรียมพร้อมเสนอผ่านทางสื่อต่างๆของสมาคมและพันธมิตร อีกทั้งมีแผนที่จะดำเนินการจัดทำสื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้สารต้องห้าม (Doping)ทั้งในม้ากีฬาและนักกีฬา เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องสำหรับผู้รักในกีฬาขี่ม้าทุกคนเร็วๆนี้