การประชุมคณะอนุกรรมการ ฝ่ายกระโดดข้ามเครื่องกีดขวาง กีฬานักเรียนนักศึกษา และกีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3 / 2563

วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 น.

ณ ห้องประชุม สมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทย อาคารเคี่ยนหงวน