การประชุมคณะอนุกรรมการ ฝ่ายกระโดดข้ามเครื่องกีดขวาง กีฬานักเรียนนักศึกษา และกีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2 / 2563

วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม สมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทย อาคารเคี่ยนหงวน