การประชุมคณะอนุกรรมการ ฝ่ายขี่ม้ามาราธอน ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 23 มีนาคม 2564 เวลา 13:30น.

ณ ห้องประชุมสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทย อาคารเคี่ยนหงวน

การประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายขี่ม้ามาราธอน (Endurance) อุปนายกและประธานอนุกรรมการฝ่ายขี่ม้ามาราธอน คุณพฤฒิรัตน์ รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์, และอนุกรรมการเข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คุณวิภาวรรณ พาวิทยลาภ, ผศ.สพ.ญ. สุพรรณิกา พุทธชาลี, คุณซูโกร ยาชะรัด, คุณนารา เกตุสิงห์, คุณเฉลิมฉาน ยศวิริยะพาณิชย์ และ คุณปิยะธิดา ยอดที่รักโดยการประชุมมีประเด็นสำคัญในการส่งเสริมให้มีการจัดการควอลิฟายด์ม้าแอนดูแรนซ์ (National Qualify Ride- NQR) ในพื้นที่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ เพื่อเป็นการกระจายการจัดการควอลิฟายด์ในช่วงสถานการณ์เฝ้าระวังโรคระบาดม้า และเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายการขนย้ายม้าในการเข้าร่วมต่างพื้นที่ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้การเตรียมความพร้อมของคนและม้า ต่อการแข่งขันรายการหลักของสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทยในช่วงปลายปี อาทิเช่น President’s Cup / Thailand Championship 2021*** โดยเน้นย้ำสำหรับการเข้าร่วมการควอลิฟายด์ม้าในประเภทมาราธอน ให้งดและชะลอการเคลื่อนย้ายม้า ข้ามเขตพื้นที่หรือผ่านพื้นที่ที่เคยเกิดโรคระบาดหรือพื้นที่ที่มีประวัติการใช้วัคซีน AHS มาก่อนหน้านี้และพื้นที่ที่มีแผนกำลังจะได้รับการฉีดวัคซีน AHS เข็มที่ 2 ตามมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังของกรมปศุสัตว์ที่มีกำหนดการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ดังกล่าวในช่วงเดือนมีนาคม- เมษายน 2564 เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีการอุบัติซ้ำของโรคระบาด AHS และคำนึงถึงสวัสดิภาพของม้าในภาพรวม ทางคณะอนุกรรมการฝ่ายขี่ม้ามาราธอนและสมาคมได้พิจารณาและมีความตระหนักต่อการดำเนินการต่างๆให้ปราศจากความเสี่ยงต่อการเกิดระบาดโรคซ้ำ และให้สมาชิกทุกท่านได้สามารถกลับมาร่วมดำเนินกิจกรรมและการแข่งขันได้อย่างเต็มที่เต็มความสามารถต่อไปในอนาคต ถึงแม้สถานการณ์โรคระบาด AHS ในประเทศมีแนวโน้มไปในทางที่ดีขึ้น แต่เรายังอยู่ในช่วงการป้องกันและเฝ้าระวัง ซึ่งกรมปศุสัตว์มีแผนการฉีดวัคซีน AHS เข็มที่ 2 กับม้าที่เคยได้รับวัคซีน AHS เข็มที่ 1ไปแล้ว และม้าที่อยู่หรือเกิดใหม่ในพื้นที่ที่เคยมีประวัติการระบาดของโรค AHS ตามรายเอียดที่กล่าวมาข้างต้นแล้วนั้น ซึ่งเป็นไปตามหลักปฏิบัติสากลที่ปรากฏข้อมูลบางส่วนในคู่มือขององค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (OIE – AHS Guidelines) ทั้งนี้คณะอนุกรรมการ ยังได้เตรียมเสนอแผนรองรับ ในกรณีที่หากมีการยกเลิกสนามเก็บคะแนน ที่จะต้องปรับใช้เป็นกรณีพิเศษสำหรับในปีนี้ ให้สอดคล้องกับมาตรการต่างๆ รวมไปถึงสถานการณ์ในปัจจุบัน และนโยบายของคณะกรรมการบริหารสมาคม โดยสมาคมจะประกาศแจ้งให้ทราบโดยทั่วกันในลำดับต่อไป หมายเหตุ***การจัดการแข่งขันรายการหลักดังกล่าวข้างต้นในช่วงปลายปี 2564 จะเกิดขึ้นได้ในกรณีที่โรคระบาดม้า AHS สงบ และไม่ที่มีการอุบัติโรคม้าซ้ำใหม่ขึ้น และการดำเนินการต้องมีขั้นตอนการดำเนินการที่สอดคล้องต่อมาตราการของกรมปศุสัตว์ สมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทย(TEF) สหพันธ์กีฬาขี่ม้านานาชาติ (FEI) และการยึดหลักสวัสดิภาพของม้าส่วนร่วมเป็นหลัก โดยสมาคมจะแจ้งตาราง วัน เวลา และกำหนดการในลำดับต่อไป