การประชุมหารือ แผนปฏิบัติการควบคุม ป้องกัน โรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า (African Horse Sickness : AHS)

ในวันที่ 17 เมษายน 2563 เวลา 08.00 น. มร.ฮาราลด์ ลิงค์ นายกสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทย พร้อมคณะ เดินทางเข้าร่วมประชุม “การประชุมหารือ แผนปฏิบัติการควบคุม ป้องกัน โรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า (African Horse Sickness ; AHS)” โดยมี นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ซึ่งมีประเด็นสำคัญจากการประชุม ดังนี้

1. พิจารณาแผนปฏิบัติการควบคุม และป้องกัน โรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า AHS ให้มีรายละเอียดที่ชัดเจน พร้อมแนวทาง และหลักเกณฑ์การใช้วัคซีนในการควบคุมโรค ให้มีความชัดเจน
2. เร่งดำเนินการจัดซื้อวัคซีน เพื่อใช้ในการควบคุมโรคตามแผนโดยเร็ว
3. ขอความร่วมมือจากประธานชมรม/สโมสร หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ในการจัดหามุ้ง หรือตาข่าย เพื่อใช้ในการป้องกันแมลงที่เป็นพาหะแนะนำว่า ควรให้ม้าอยู่ในคอก ที่ใช้มุ้ง หรือตาข่าย ในการป้องกันแมลงดูดเลือด ซึ่งเป็นพาหะของโรคดังกล่าว
4. แนวทางในการกำจัดแมลงที่เป็นพาหะในการเกิดโรค ฉีดและพ่นยาฆ่าแมลง บริเวณคอกม้า และที่ ตัวม้า รวมถึงกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์แมลงดังกล่าว ในบริเวณใกล้เคียงให้หมดสิ้น

การควบคุม ป้องกัน โรคกาฬโรคในม้า เพื่อยุติโรคระบาด จะเกิดประสิทธิภาพได้ ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยปฏิบัติตามข้อแนะนำของกรมปศุสัตว์อย่างเคร่งครัด ที่สำคัญ งดการเคลื่อนย้ายม้าโดยเด็ดขาด ห้ามนำอาหาร หรืออุปกรณ์ที่อยู่ในพื้นที่ที่มีการระบาด ออกไปยังพื้นที่อื่น และที่สำคัญ ต้องให้ความร่วมมือกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์แมลงที่เป็นพาหะของโรค ในกรณีที่มีม้าป่วย ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ ให้ทราบเพื่อดำเนินการทันที