การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2564

วันพุธที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 14.00 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเคี่ยนหงวน 3 ถนนวิทยุ กรุงเทพฯ

การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2564 โดยมี คุณฮาราลด์ ลิงค์ นายกสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทย เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคม คือ คุณพงษ์เทพ เจียรวนนท์, คุณนันทินี แทนเนอร์, พันเอก วิทัย ลายถมยา, พันเอก สมพงษ์ สุขประดิษฐ, คุณนารา เกตุสิงห์, คุณเฉลิมฉาน ยศวิริยะพาณิชย์, คุณณกร กมลศิริ, คุณสมพล วงศ์วิวัฒน์, คุณวีรพงค์ อัครพสุชาติ, คุณดิษฐกร พันธาภา, คุณสุวัชร์ บุญลือ, คุณริชาร์ด ฮัมเป, ผศ.น.สพ.ดร.เมธา จันดา, คุณเลิศพงษ์ มั่นวงศ์ และ คุณดวงจิตร วิภาเจริญวงศ์ พลเอก ไตรรัตน์ รังคะรัตน ประธานที่ปรึกษา และที่ปรึกษาสมาคม คือ พลเอก หม่อมราชวงศ์ กฤษต กฤดากร, พลตรี เกียรติคุณ สุทธิรักษ์, คุณแววรัตน์ กมลคนธ์, คุณอัญนา แจสิริ, คุณกระเษม กัณฑมณี, สพ.ญ.ดร.ศิรยา ชื่นกำไร, คุณอารีย์ ไหลกุล, ร้อยเอก มานะ สอนกระโทก, คุณยอดชาย มีโชคชัย, คุณรังษี จูดี ผู้แทนจากการกีฬาแห่งประเทศไทย คือ คุณยุธยา จีนหีต ผู้อำนวยการกององค์กรและพัฒนากีฬาเป็นเลิศ และ คุณรุ่งทิวา ชูมี พนักงานบริหารงานทั่วไป 6 อีกทั้ง ประธานและผู้แทนของชมรม/สโมสรสมาชิก เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวซึ่งการประชุมครั้งนี้ เป็นการรายงานผลการดำเนินงานของสมาคมในปี 2563 ที่ผ่านมา รวมถึงการให้ข้อมูลสถานการณ์อัพเดทในปัจจุบันของการเตรียมทีมเข้าร่วมการแข่งขันโตเกียวโอลิมปิค ปัญหาและอุปสรรคต่างๆในสถานการณ์โรคระบาดในปัจจุบันที่เกิดขึ้นในการเก็บตัว โดยโค้ชชาวฝรั่งเศสและนักกีฬาไทยได้ร่วมการรายงานในการประชุมในครั้งนี้ด้วย อีกทั้งทางสมาคมได้มีการพูดคุย รับฟังปัญหา และรับฟังข้อเสนอ ความคิดเห็นต่างๆ ของสมาชิกสมาคม เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการวางแผนและดำเนินงานของสมาคมในลำดับต่อไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดตารางการแข่งขันให้สอดคล้องต่อสถานการณ์โรคระบาดคนและม้า ทางคณะอนุกรรมการฝ่ายในแต่ละชนิดกีฬาขี่ม้าได้ทำงานอย่างเต็มที่เต็มความสามารถ และสมาคมได้พิจารณาและมีความตระหนักต่อการดำเนินการต่างๆ ให้ปราศจากความเสี่ยงต่อการเกิดระบาดโรคซ้ำ และให้สมาชิกทุกท่าน ได้สามารถกลับมาร่วมดำเนินกิจกรรมและการแข่งขันได้อย่างเต็มที่เต็มความสามารถต่อไปในอนาคต ถึงแม้สถานการณ์โรคระบาด AHS ในประเทศมีแนวโน้มไปในทางที่ดีขึ้น แต่เรายังอยู่ในช่วงการป้องกันและเฝ้าระวัง ซึ่งกรมปศุสัตว์มีแผนการฉีดวัคซีน AHS เข็มที่ 2 กับม้าที่เคยได้รับวัคซีน AHS เข็มที่ 1ไปแล้ว และม้าที่อยู่หรือเกิดใหม่ในพื้นที่ที่เคยมีประวัติการระบาดของโรค AHS (โดยคาดว่ากรมปศุสัตว์จะชี้แจงมาตราการต่อไปโดยเร็ว เพราะมีการจัดประชุมเตรียมความพร้อมในการวางแผนการใช้วัคซีนเข็มที่สอง ในวันและเวลาเดียวกับการประชุมใหญ่ สามัญของสมาคมนี้) ตามรายละเอียดที่กล่าวมาข้างต้นแล้วนั้น เป็นไปตามหลักปฏิบัติสากลที่ปรากฏข้อมูลบางส่วนในคู่มือขององค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (OIE – AHS Guidelines) โดยสมาคมยังให้ความสำคัญในการส่งเสริมให้มีการจัดการแข่งขันในพื้นที่คลับสมาชิก ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ เพื่อเป็นการกระจายการจัดการแข่งขัน ฝึกซ้อม ในช่วงสถานการณ์เฝ้าระวังโรคระบาดม้า และเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายการขนย้ายม้าในการเข้าร่วมต่างพื้นที่ และเพิ่มจำนวนและโอกาสการเป็นผู้จัดการแข่งขัน อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้การเตรียมความพร้อมของคนและม้า ต่อการแข่งขันรายการหลักของสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทยในช่วงปลายปี อาทิเช่น President’s Cup / Thailand Championship / Princess’s Cup 2021*** “อาจจะ” มีการยกเลิกสนามเก็บคะแนนหรือไม่นั้น หรือจะต้องปรับใช้เป็นกรณีพิเศษสำหรับในปีนี้ ให้สอดคล้องกับมาตรการต่างๆ ให้ครบทุกมิติ รวมไปถึงสถานการณ์ในปัจจุบัน และนโยบายของคณะกรรมการบริหารสมาคม โดยสมาคมจะประกาศแจ้งให้ทราบโดยทั่วกันในลำดับต่อไป ในโอกาสนี้สมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทยขอแสดงความขอบคุณ การกีฬาแห่งประเทศไทย กรมปศุสัตว์ คณะกรรมการ คณะที่ปรึกษา สมาชิกชมรม/สโมสร เจ้าหน้าที่ตลอดจนผู้สนับสนุนและเกี่ยวข้องทุกท่านในกีฬาขี่ม้า ที่เข้าใจและสนับสนุนการดำเนินงานของสมาคมในสถานการณ์ปัจจุบันที่ไม่สามารถละเลยความเสี่ยงในเรื่องของสวัสดิภาพม้า และกีฬาของพวกเราในภาพรวมได้ และต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ สำหรับข้อกังวลบางเรื่องโดยเฉพาะสถานการณ์โรคระบาดที่อยู่เหนือการควบคุมและอยู่เหนือขอบเขตหน้าที่ของสมาคม หมายเหตุ***การจัดการแข่งขันรายการหลักดังกล่าวข้างต้นในช่วงปลายปี 2564 จะเกิดขึ้นได้ในกรณีที่โรคระบาดม้า AHS สงบ และไม่ที่มีการอุบัติโรคม้าซ้ำใหม่ขึ้น และการดำเนินการต้องมีขั้นตอนการดำเนินการที่สอดคล้องต่อมาตราการของกรมปศุสัตว์ สมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทย(TEF) สหพันธ์กีฬาขี่ม้านานาชาติ (FEI) และการยึดหลักสวัสดิภาพของม้าส่วนร่วมเป็นหลัก โดยสมาคมจะแจ้งตาราง วัน เวลา และกำหนดการในลำดับต่อไป