ขอความร่วมมือหลีกเลี่ยงหรือเลื่อนการจัดแข่งขันกีฬา

หนังสือการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง ขอความร่วมมือหลีกเลี่ยงหรือเลื่อนการจัดแข่งขันกีฬา ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 จำนวน 1 ฉบับ

ตามที่ สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทย ได้มีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้น และมีการแพร่กระจายไปในหลายจังหวัด

สมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทย ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของทุกท่าน จึงขอความร่วมมือหลีกเลี่ยงหรือเลื่อนการจัดแข่งขันกีฬาขี่ม้าทุกรายการ เริ่มตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะกลับสู่ภาวะปกติ หรือได้รับแจ้งประกาศจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อการป้องกันและควบคุมการกระบาดของโรค ไม่ให้การเผยแพร่ขยายไปในวงกว้าง และลดโอกาสการแพร่ระบาดของโรคในพื้นที่ต่างๆ

อีกทั้ง ขอให้ท่านดำเนินการตามมาตรการการเฝ้าระวังและป้องกัน ของศูนย์บริหารสาถนการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กทม. อย่างเคร่งครัด