คุณค่าและค่านิยมที่เป็นเอกลักษณ์ของกีฬาขี่ม้า (Unique Core Value of Equestrian)

• ความเท่าเทียมกันที่มีมาแต่ช้านาน (Equality) กีฬาขี่ม้าเป็นกีฬาประเภทเดียวที่ไม่มีการแบ่งเพศอายุ สัญชาติหรือศาสนา กล่าวคือนักกีฬาสามารถแข่งร่วมกันได้ไม่ว่าหญิงหรือชาย เด็กหรือผู้ใหญ่ ขึ้นอยู่กับความสารมารถของคนและม้า
• ความเคารพซึ่งกันและกัน (Respect)ในการแข่งขันขี่ม้า การให้ความเคารพต่อตนเอง เคารพผู้อื่น เคารพสังคม เคารพกติกาเป็นสิ่งที่ควรคำนึงถึง รวมไปถึงความเข้าใจในตัวม้า ให้ความเคารพในฐานะสิ่งมีชีวิตที่ประกอบให้การเล่นกีฬาชนิดนี้สมบูรณ์แบบ ลองนึกดูว่าหากไม่มีม้า เราจะเรียกมันว่ากีฬาขี่ม้าได้อย่างไร
• สวัสดิภาพของม้าเป็นสิ่งสำคัญ (Welfare)ม้าและผู้ขี่เสมือนหนึ่งนักกีฬา (Complicity)ตามกล่าวไปข้างต้นแล้วนั้น สิ่งมีชีวิตที่เรียกว่า “ม้า” นับเป็นอีกหนึ่งนักกีฬา ที่เราให้ความสำคัญมาเป็นอันดับแรก ซึ่งจำเป็นต้องได้รับการดูเสมือนเป็นผู้เล่นที่สำคัญอีกหนึ่งชีวิต ซึ่งการดูแลนั้นต้องคลอบคลุมไปถึงสวัสดิภาพต่างๆ ที่ต้องให้ความใส่ใจอย่างเคร่งครัด ไม่ว่าเป็นคอกที่อยู่ อาหารที่ให้ สุขภาพที่ดี การขนส่งแบบถูกต้องและปลอดภัย พื้นผิวสนามที่ใช้ฝึกซ้อมเหมาะสม การรักษาที่ดีเมื่อเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บโดยผู้เชี่ยวชาญ ฯลฯ ในหลายการแข่งขัน และหลายโอกาส ถึงแม้ว่าผู้ขี่มีความพร้อมเป็นอย่างมาก แต่ถ้า”ม้า” มีการแสดงอาการหรือสภาพไม่พร้อม ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้จากการเลี้ยงดูไม่ถูกต้อง หรือบาดเจ็บ ก็อาจถูกตัดสิทธิ์และหมดโอกาสเข้าร่วมการแข่งขันได้
• เล่นกีฬาอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรม (FairPlay)ซึ่งเป็นแนวคิดทางการกีฬา ในการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดต่อการเคารพกฏ กติกา มารยาทของสังคมกีฬานั้น ไม่เอาเปรียบ ไม่โกง รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย หากจำเป็นต้องประท้วง เพื่อเรียกสิทธิความถูกต้อง ก็ทำตามแบบแผนที่มีขอบเขตข้อกำหนดและเงื่อนไขที่มีกำหนดไว้