ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดสัตว์ชนิดอื่น ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘(ฉบับที่ ๓) ที่เพิ่มและกำหนดให้ม้าลาย อยู่ในพรบ.โรคระบาดสัตว์แล้ว

savehorses #TEFthailand