ประชาสัมพันธ์ “แผนปฏิบัติการกำจัดโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า (African Horse Sickness : AHS)

ประชาสัมพันธ์ “แผนปฏิบัติการกำจัดโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า (African Horse Sickness; AHS) เพื่อคืนสถานภาพปลอดโรคจากองค์การโรคระบาดระหว่างประเทศของประเทศไทย” จากกรมปศุสัตว์ เพื่อให้การดำเนินการฉีดวัคซีนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ซึ่งมีเอกสารดังนี้

1. แผนปฏิบัติการกำจัดโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า (African Horse Sickness; AHS) เพื่อคืนสถานภาพปลอดโรคจากองค์การโรคระบาดระหว่างประเทศของประเทศไทย”

2. ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่องกำหนดลักษณะการป่วยหรือตายของม้า ม้าลาย ลา ล่อ หรืออูฐ เพื่อการป้องกันและควบคุมโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า พ.ศ. 25633. ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดสัตว์ชนิดอื่นตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2563แผนปฏิบัติการกำจัดโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า (African Horse Sickness; AHS) มีความสำคัญและเป็นประโยชน์ต่อสมาชิกชมรมและสโมสรของสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทย จึงขอความร่วมมือจากท่าน โปรดให้ความสำคัญต่อแนวทางการปฏิบัตินี้ เพื่อเป็นประโยชน์สูงสุดต่อสมาชิกทุกท่านหมายเหตุ หนังสือรับเข้า สมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทย ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2563