ประชุมกรรมการชุดพิเศษ ในช่วงสถานการณ์ระบาดของโรค “กาฬโรคแอฟริกาในม้า” (African Horse Sickness) #1

เมื่อวันอังคารที่ 28 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. พันเอกสมพงษ์ สุขประดิษฐ ประธานคณะกรรมการชุดพิเศษ ในช่วงสถานการณ์ระบาดของโรค “กาฬโรคแอฟริกาในม้า” (African Horse Sickness) ได้จัดการประชุมคณะเป็นครั้งแรก ณ กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์

พร้อมด้วยกรรมการชุดพิเศษ นายพฤฒิรัตน์ รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์, พันเอกวิทัย ลายถมยา, นายเฉลิมฉาน ยศวิริยะพาณิชย์, นายณกร กมลศิริ, น.สพ.ดร.เมธา จันดา, ร้อยเอกปิยภูมิ ซอน และนายนารา เกตุสิงห์

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้าที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ได้ส่งผลกระทบ และก่อให้เกิดความเสียหายต่อม้าในทุกภาคส่วน โดยเฉพาะวงการกีฬาขี่ม้า ทั้งในระดับประเทศ และระดับนานาชาติ การประชุมของคณะ จึงมีจุดประสงค์เพื่อหาแนวทางในการดำเนินการวางแผนงานพัฒนากีฬาขี่ม้าให้สอดคล้องกับสถานการณ์ รวมทั้งการกำหนดมาตรการในการจัดแข่งขัน การจัดอบรม การให้ข้อมูลเพื่อประชาสัมพันธ์ และอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับกีฬาขี่ม้าของประเทศไทย ให้ดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

ซึ่งมีประเด็นสำคัญในการประชุม ดังนี้
1. พิจารณาประกาศคำสั่งแต่งตั้ง อำนาจหน้าที่ และนโยบาย
2. กำหนดมาตรการเกี่ยวกับสถานการณ์โรคระบาด
2.1. แนวทางการป้องกันโรค และการใช้วัคซีน
2.2. แผนการป้องกันในอนาคต ทั้งในเขตพื้นที่และนอกพื้นที่การระบาด
3. พิจารณาแผนการดำเนินงานของสมาคม ในส่วนของการแข่งขัน และประกาศ Free Zone
3.1. โครงการทำไมโครชิพ และพาสสปอร์ต
3.2. การแข่งขันในประเทศ และต่างประเทศ
3.3. การทำ Free Zone
3.4. เรื่องเกี่ยวกับการใช้วัคซีน ข้อมูลประชาสัมพันธ์ ในกรณีทีมีม้าใช้วัคซีน และมีม้าที่ไม่ใช้วัคซีน เข้าร่วมการแข่งขันในสถานที่เดียวกัน