ปศุสัตว์เดินหน้า รับรองสมุดประจำตัวม้า (TEF Passport) กรมปศุสัตว์ร่วมกับสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทย ประชุมความร่วมมือจัดทำโครงการเก็บข้อมูลประชากรม้า

ปศุสัตว์เดินหน้า รับรองสมุดประจำตัวม้า (TEF Passport) กรมปศุสัตว์ร่วมกับสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทย ประชุมความร่วมมือจัดทำโครงการเก็บข้อมูลประชากรม้า ตามข้อตกลงในบันทึกความร่วมมือ (MOU) เพื่อเตรียมการขอคืนสถานภาพปลอดโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า (African Horse Sickness Free Status) ของประเทศไทย พร้อมทั้งขออนุมัติให้รับรองหนังสือประจำตัวม้าของสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทย (TEF Passport) ในวันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ และคณะเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ พร้อมกับ คุณเฉลิมฉาน ยศวิริยะพานิชย์ รองเลขาธิการสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทย คุณปพิชญา สาระภี และ คุณปิยะธิดา ยอดที่รัก เจ้าหน้าที่สมาคม เข้าร่วมการประชุมความร่วมมือในการจัดทำโครงการเก็บข้อมูลประชากรม้า ณ ตึกชัยอัศวรักษ์ กรมปศุสัตว์ ซึ่งมีประเด็นที่สำคัญในการประชุมโดยทางกรมปศุสัตว์ ได้รับรองหนังสือประจำตัวม้าของสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทย (TEF Passport) ให้สามารถใช้แทนสมุดประจำตัวม้าของปศุสัตว์ และใช้เป็นเอกสารสำคัญในการระบุตัวตนม้าได้ ในกรณีที่เคลื่อนย้ายม้าด้วยสมุดประจำตัวม้าของกรมปศุสัตว์ ให้แนบเอกสารที่พิมพ์จากระบบ NID ของกรมปศุสัตว์ควบคู่ด้วย ถึงจะทำการเคลื่อนย้ายได้ พร้อมทั้ง การขึ้นทะเบียนม้าโดยระบบ NID เพื่อการตรวจสอบหรือประกอบการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวข้องได้ อีกทั้ง ได้หารือการวางแผนและกำหนดเงื่อนไขในการเคลื่อนย้ายม้า ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันตามมาตรการของกรมปศุสัตว์