มาตราการเฝ้าระวังทางอาการกาฬโรคแอฟริกาในม้า (Active Surveillance)