TEF Logo

30 March 2017

ห้องประชุม บี.กริม อคาเดอมี ชั้น 7 อาคาร ดร. เกฮาร์ด ลิงค์

 ประกาศสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทย โดยมติคณะกรรมการได้กำหนดให้มี “การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2560” ในวันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม บี.กริม อคาเดอมี ชั้น 7 อาคาร ดร. เกฮาร์ด ลิงค์

โดยขอให้ประธานชมรมและสโมสรสมาชิกตอบรับการเข้าร่วมประชุมภายในวันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2560 เวลา 12.00 น.

จึงประกาศมาทราบโดยทั่วกัน
ขอบคุณครับ