“หยุดเคลื่อนย้าย หยุดโรคระบาดได้”

ผู้พบเห็นโปรดแจ้ง สายด่วนกรมปศุสัตว์ 063-2256888 #savehorse #stophorsemovement