การประชุมหารือการเตรียมขอคืนสภาพการนำเข้าและส่งออกม้าสู่ประเทศสหภาพยุโรป

วันจันทร์ที่ 22 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น.

ณ ห้องประชุมพุทธอุดมสุข ชั้น 2 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์

โดยมี นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมคณะเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ ร่วมประชุมกับผู้แทนสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทย โดยมี พันเอกสมพงษ์ สุขประดิษฐ อุปนายกสมาคม คุณเฉลิมฉาน ยศวิริยะพานิชย์ รองเลขาธิการสมาคม ผศ.น.สพ.ดร.เมธา จันดา ประธานสัตวแพทย์สมาคม และคุณปพิชญา สาระภี ผู้ช่วยผู้จัดการสมาคมซึ่งประเด็นที่สำคัญจากการประชุม มีการรายงานสถานการณ์การทำงานเพื่อขอคืนสภาพปลอดโรคของกรมปศุสัตว์ ตลอดในช่วงที่เฝ้าระวังและป้องกันโรคที่ผ่านมา และสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทย ได้นำเสนอแนวทางในการขอคืนสภาพปลอดโรคและการเคลื่อนย้ายม้าระหว่างยุโรปและประเทศไทย รวมทั้ง การหารือแนวทาง Roadmap รวมถึง การจัดทำเขตปลอดโรคระบาดในม้าเฉพาะพื้นที่ (Equine disease free zone; EDFZ) ในการนี้ ทางปศุสตัว์ เห็นชอบและมีมติรับรอง Dr. Susanne Munstermann ที่ปรึกษาของ OIE ให้เป็นที่ปรึกษาให้กับกรมปศุสัตว์ เพื่อหารือแนวทางในการดำเนินการ ให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามมาตรฐานของสหภาพยุโรป ที่จะขอรับรองให้นำเข้าม้าจากประเทศไทย เพื่อให้ประเทศไทยได้กลับมาเป็นประเทศปลอดโรค และสามารถจัดการแข่งขันในระดับนานาชาติได้โดยเร็ว