สมาคมขี่ม้า จ่อคิวเปิดฤดูกาลการแข่งขันปลายปีนี้ ซึ่งได้มีการประกาศบรรจุกีฬาขี่ม้า ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย “ดอกจานบ้านเชียงเกมส์” เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

นอกจากนี้ สมาคมเตรียมประกาศจัดการแข่ง 3 รายการหลัก Princess’s Cup, Thailand Championship และ President’s Cup ในช่วงค่อนปลายปี ที่อาจมีรูปแบบพิเศษเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์โรค Covid-19 และโรคระบาดม้า African Horse Sickness ที่มีแนวโน้มดีขึ้นหลังจากไม่พบการตายของม้ามานานกว่า 9 เดือน อีกทั้ง ทางปศุสัตว์ได้ทยอยลงวัคซีน AHS เข็มที่ 2 อย่างเต็มความสามารถ และดำเนินการไปได้กว่า 80% ของจำนวนม้าที่อยู่ในพื้นที่ที่มีประวัติการระบาดของโรค AHS และที่เคยได้รับวัคซีนเข็มที่ 1 มาก่อนหน้านี้ ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จ 100% อย่างเรียบร้อย ภายในปลายเดือนมิถุนายน 2564

เน้นยำ!! การดูแลม้าหลังจากที่ได้รับวัคซีนให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามหลักการที่เคยได้ปฏิบัติมาก่อนหน้านี้ งดการเคลื่อนย้ายจนกว่าการดำเนินการฉีดวัคซีน AHS เข็มที่ 2 “จนแล้วเสร็จในทุกพื้นที่ที่ต้องได้รับตามมาตราการ” และเพื่อให้แน่ใจว่า “เชื้อเป็น” ในวัคซีนไม่หลงเหลือในตัวม้า (โดยประมาณ 30-45 วัน หลังจากได้รับวัคซีน) เจ้าของม้าสามารถส่งเลือดม้าไปตรวจที่หน่วยงานที่สามารถยืนยันผลด้วยวิธี PCR ได้ เช่น หน่วยงานชันสูตรโรคสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต กำแพงแสน หน่วยงานชันสูตรโรคสัตว์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา หรือหน่วยชันสูตรโรค African Horse Sickness (AHS) ที่ตรวจรับรองผลด้วยเทคนิค PCR ซึ่งจะต้องมีผลตรวจโรค AHS = Negative หรือเป็นลบเท่านั้น ก่อนเข้าพื้นที่การแข่งขัน

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ชมรม/สโมสรสมาชิกมีความประสงค์ที่จะจัดการแข่งขันภายในพื้นที่ หรือเตรียมความพร้อมที่จะเข้าร่วมการแข่งขันในปลายปี 2564 สมาคมขอแจ้งให้ชมรม/สโมสรสมาชิกและเจ้าของม้าทราบว่า หลังจากที่ม้าได้ทำการฉีดวัคซีน AHS แล้ว และหากท่านมีความประสงค์จะจัดแข่งขันภายใน หรือนำม้าออกไปเข้าร่วมการแข่งขัน ทางสมาคมขอแนะนำให้ท่านโปรดคำนึงถึงการตรวจหาเชื้อ AHS ให้มีผลเป็นลบ และปฏิบัติตามขั้นตอนในการขออนุญาตเคลื่อนย้ายม้าจากกรมปศุสัตว์อย่างเคร่งครัดและถูกต้องเป็นสำคัญ เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบต่อการคืนสภาพปลอดโรค AHS ของประเทศไทยในอนาคตอันใกล้ที่ทางสมาคมจะจัดการแข่งขันขึ้น และให้การแข่งขันกลับมาสู่สภาวะปกติให้เร็วที่สุด โดยอาศัยความร่วมมือจากชมรม/สโมสรและนักกีฬาทุกท่าน* การจัดการแข่งขันภายในของชมรม/สโมสรสมาชิก โดยไม่มีการเคลื่อนย้ายม้าเข้าหรือออกจากพื้นที่ สามารถดำเนินการจัดได้ตามปกติ ยกเว้นในกรณีที่ม้าได้สโมสรได้รับการฉีด AHS (เข็มที่2) ควรคำนึงถึงระยะเวลาพักม้าที่เหมาะสมก่อนนำกลับมาฝึกซ้อม และคำนึงถึงสวัสดิภาพของม้าเป็นสำคัญ* การจัดแข่งขันภายในของชมรม/สโมสรสมาชิก โดยมีการเชิญชมรม/สโมสรอื่นๆที่อยู่ในเขตพื้นที่สถานะเดียวกันเข้าเพื่อร่วมการแข่งขัน ผู้จัดการแข่งขันจำเป็นต้องให้ผู้ที่เข้าร่วม มีเอกสารดังนี้ 1. ผลการตรวจโรคที่ให้ผลเป็นลบ ตามข้อกำหนดของสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทย ประกอบด้วย 1.1 Equine intectious anemia (ตรวจด้วยวิธี AGRD; coggin’s test หรือวิธีที่มีความจำเพาะสูงกว่า)1.2 Surra (ตรวจวิธี blood smear หรือ buffy coat หรือวิธีที่มีความจำเพาะสูงกว่า)1.3 African horse sickness (AHS) (ตรวจด้วยวิธี PCR หรือวิธีที่มีความจำเพาะสูงกว่า) 2. หนังสือประจำตัวม้าทีมีการลงทะเบียนอย่างถูกต้องของสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทย (TEF) หรือสหพันธ์ขี่ม้านานาชาติ (FEI) 3. เอกสารการขออนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์ตามระเบียบของกรมปศุสัตว์ เป็นต้นโปรดดูลิงค์ข้อมูลด้านล่างเพิ่มเติม

คุณสมบัติของม้าในการแข่งขัน ประจำปี 2564

PDF : https://drive.google.com/…/17OIfk9…/view…

Equine movement traceability

PDF : https://drive.google.com/…/1NXn7ifTe873TO…/view…