แบบฟอร์มลงทะเบียนและต่ออายุนักกีฬา สำหรับการแข่งขันระดับนานาชาติ