สถานการณ์การระบาดของโรคระบาด”กาฬโรคในม้า (African Horse Sickness)” ประจำวันที่ 29 เมษายน 2563 เวลา 17.00 น.

***พบการตายของม้าเพิ่มใน
– จังหวัดสระบุรี เดิมจำนวน 5 ตัว เพิ่มเป็น 7 ตัว
– จังหวัดเพชรบุรีจากเดิม 23 ตัว เพิ่มเป็น 24 ตัว
– จังหวัดนครราชสีมาจากเดิม 401 ตัว เพิ่มเป็น 405 ตัว

**หมายเหตุ**….
🐎📕 ม้าสีแดง
– พื้นที่ที่มีม้าเสียชีวิตจากโรคระบาด African Horse Sickness Outbreak Area

🐎📒 ม้าสีเหลือง
– พื้นที่ที่มีม้าเสียชีวิต และรอผลชันสูตร
– พื้นที่ที่มีการเคลื่อนย้ายม้าจากจุดที่มีการแพร่ของโรคระบาด
– พื้นที่ที่มีการตรวจสอบพบว่ามีการเคลื่อนย้ายม้าจากจุดแพร่ระบาดของโรค และยังอยู่ในระยะเฝ้าระวัง หากพ้นระยะเฝ้าระวัง(2-20 วัน)แล้ว ไม่มีการรายงาน การพบโรคระบาดในพื้นที่ดังกล่าว สัญลักษณ์ม้าสีเหลืองจะถูกนำออกจากแผนที่ แต่หากพบหรือมีผลการตรวจเป็นโรค AHS สัญลักษณ์ม้าจะถูกเปลี่ยนเป็นสีแดงทันที
Suspected Outbreak Area

ข้อมูล: กรมปศุสัตว์ 28.04.2020

ประชุมกรรมการชุดพิเศษ ในช่วงสถานการณ์ระบาดของโรค “กาฬโรคแอฟริกาในม้า” (African Horse Sickness) #1

เมื่อวันอังคารที่ 28 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. พันเอกสมพงษ์ สุขประดิษฐ ประธานคณะกรรมการชุดพิเศษ ในช่วงสถานการณ์ระบาดของโรค “กาฬโรคแอฟริกาในม้า” (African Horse Sickness) ได้จัดการประชุมคณะเป็นครั้งแรก ณ กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์

พร้อมด้วยกรรมการชุดพิเศษ นายพฤฒิรัตน์ รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์, พันเอกวิทัย ลายถมยา, นายเฉลิมฉาน ยศวิริยะพาณิชย์, นายณกร กมลศิริ, น.สพ.ดร.เมธา จันดา, ร้อยเอกปิยภูมิ ซอน และนายนารา เกตุสิงห์

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้าที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ได้ส่งผลกระทบ และก่อให้เกิดความเสียหายต่อม้าในทุกภาคส่วน โดยเฉพาะวงการกีฬาขี่ม้า ทั้งในระดับประเทศ และระดับนานาชาติ การประชุมของคณะ จึงมีจุดประสงค์เพื่อหาแนวทางในการดำเนินการวางแผนงานพัฒนากีฬาขี่ม้าให้สอดคล้องกับสถานการณ์ รวมทั้งการกำหนดมาตรการในการจัดแข่งขัน การจัดอบรม การให้ข้อมูลเพื่อประชาสัมพันธ์ และอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับกีฬาขี่ม้าของประเทศไทย ให้ดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

ซึ่งมีประเด็นสำคัญในการประชุม ดังนี้
1. พิจารณาประกาศคำสั่งแต่งตั้ง อำนาจหน้าที่ และนโยบาย
2. กำหนดมาตรการเกี่ยวกับสถานการณ์โรคระบาด
2.1. แนวทางการป้องกันโรค และการใช้วัคซีน
2.2. แผนการป้องกันในอนาคต ทั้งในเขตพื้นที่และนอกพื้นที่การระบาด
3. พิจารณาแผนการดำเนินงานของสมาคม ในส่วนของการแข่งขัน และประกาศ Free Zone
3.1. โครงการทำไมโครชิพ และพาสสปอร์ต
3.2. การแข่งขันในประเทศ และต่างประเทศ
3.3. การทำ Free Zone
3.4. เรื่องเกี่ยวกับการใช้วัคซีน ข้อมูลประชาสัมพันธ์ ในกรณีทีมีม้าใช้วัคซีน และมีม้าที่ไม่ใช้วัคซีน เข้าร่วมการแข่งขันในสถานที่เดียวกัน

สถานการณ์การระบาดของโรคระบาด”กาฬโรคในม้า (African Horse Sickness)” ประจำวันที่ 28 เมษายน 2563 เวลา 12.30 น.

***พบการตายของม้าเพิ่มในจังหวัดสระบุรี เดิมจำนวน 4 ตัว เพิ่มเป็น 5 ตัว และจังหวัดนครราชสีมาจากเดิม 398 ตัว เพิ่มเป็น 401 ตัว***

**หมายเหตุ**….
🐎📕 ม้าสีแดง
– พื้นที่ที่มีม้าเสียชีวิตจากโรคระบาด African Horse Sickness Outbreak Area

🐎📒 ม้าสีเหลือง
– พื้นที่ที่มีม้าเสียชีวิต และรอผลชันสูตร
– พื้นที่ที่มีการเคลื่อนย้ายม้าจากจุดที่มีการแพร่ของโรคระบาด
– พื้นที่ที่มีการตรวจสอบพบว่ามีการเคลื่อนย้ายม้าจากจุดแพร่ระบาดของโรค และยังอยู่ในระยะเฝ้าระวัง หากพ้นระยะเฝ้าระวัง(2-20 วัน)แล้ว ไม่มีการรายงาน การพบโรคระบาดในพื้นที่ดังกล่าว สัญลักษณ์ม้าสีเหลืองจะถูกนำออกจากแผนที่ แต่หากพบหรือมีผลการตรวจเป็นโรค AHS สัญลักษณ์ม้าจะถูกเปลี่ยนเป็นสีแดงทันที
Suspected Outbreak Area

ข้อมูล: กรมปศุสัตว์ 27.04.2020

สถานการณ์การระบาดของโรคระบาด”กาฬโรคในม้า (African Horse Sickness)” ประจำวันที่ 27 เมษายน 2563 เวลา 12.32 น.

***พบการตายของม้าเพิ่มในจังหวัดสระบุรี เดิมจำนวน 1 ตัว เพิ่มเป็น 4ตัว จึงเพิ่มม้าสีแดงและจำนวนการตายไว้ในแผนที่เพื่อแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ***

**หมายเหตุ**….
🐎📕 ม้าสีแดง
– พื้นที่ที่มีม้าเสียชีวิตจากโรคระบาด African Horse Sickness Outbreak Area

🐎📒 ม้าสีเหลือง
– พื้นที่ที่มีม้าเสียชีวิต และรอผลชันสูตร
– พื้นที่ที่มีการเคลื่อนย้ายม้าจากจุดที่มีการแพร่ของโรคระบาด
– พื้นที่ที่มีการตรวจสอบพบว่ามีการเคลื่อนย้ายม้าจากจุดแพร่ระบาดของโรค และยังอยู่ในระยะเฝ้าระวัง หากพ้นระยะเฝ้าระวัง(2-20 วัน)แล้ว ไม่มีการรายงาน การพบโรคระบาดในพื้นที่ดังกล่าว สัญลักษณ์ม้าสีเหลืองจะถูกนำออกจากแผนที่ แต่หากพบหรือมีผลการตรวจเป็นโรค AHS สัญลักษณ์ม้าจะถูกเปลี่ยนเป็นสีแดงทันที
Suspected Outbreak Area

ข้อมูล: กรมปศุสัตว์ 26.04.2020

สถานการณ์การระบาดของโรคระบาด”กาฬโรคในม้า (African Horse Sickness)” ประจำวันที่ 25 เมษายน 2563 เวลา 10.45 น.

***พบการตายของม้าเพิ่มในจังหวัดสระบุรี จำนวน 1 ตัว จึงเพิ่มม้าสีแดงไว้ในแผนที่เพื่อแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ***

**หมายเหตุ**….
🐎📕 ม้าสีแดง
– พื้นที่ที่มีม้าเสียชีวิตจากโรคระบาด African Horse Sickness Outbreak Area

🐎📒 ม้าสีเหลือง
– พื้นที่ที่มีม้าเสียชีวิต และรอผลชันสูตร
– พื้นที่ที่มีการเคลื่อนย้ายม้าจากจุดที่มีการแพร่ของโรคระบาด
– พื้นที่ที่มีการตรวจสอบพบว่ามีการเคลื่อนย้ายม้าจากจุดแพร่ระบาดของโรค และยังอยู่ในระยะเฝ้าระวัง หากพ้นระยะเฝ้าระวัง(2-20 วัน)แล้ว ไม่มีการรายงาน การพบโรคระบาดในพื้นที่ดังกล่าว สัญลักษณ์ม้าสีเหลืองจะถูกนำออกจากแผนที่ แต่หากพบหรือมีผลการตรวจเป็นโรค AHS สัญลักษณ์ม้าจะถูกเปลี่ยนเป็นสีแดงทันที
Suspected Outbreak Area

ข้อมูล: กรมปศุสัตว์ 24.04.2020

การตรวจเยี่ยมชมรมและสโมสรของสมาคมฯ

หน่วยม้าทรงประจำพระองค์ กรมปศุสัตว์ และสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทย ได้เข้ามาเยี่ยม พ่นยาฆ่าเชื้อและให้ความรู้ เพื่อเตรียมการรับมือและป้องกันโรคระบาดในม้า (African Horse Sickness) ณ สโมสร เช็คเมท ฮอร์ส คลับ

การตรวจเยี่ยมชมรมและสโมสรของสมาคมฯ

หน่วยม้าทรงประจำพระองค์ กรมปศุสัตว์ และสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทย ได้เข้ามาเยี่ยม พ่นยาฆ่าเชื้อและให้ความรู้ เพื่อเตรียมการรับมือและป้องกันโรคระบาดในม้า (African Horse Sickness) ณ สโมสรขี่ม้า ลิตเติ้ลบิทฮอร์สคลับ

สถานการณ์การระบาดของโรคระบาด”กาฬโรคในม้า (African Horse Sickness)” ประจำวันที่ 23 เมษายน 2563 เวลา 20.30 น.

**หมายเหตุ**….
🐎📕 ม้าสีแดง
– พื้นที่ที่มีม้าเสียชีวิตจากโรคระบาด African Horse Sickness Outbreak Area

🐎📒 ม้าสีเหลือง
– พื้นที่ที่มีม้าเสียชีวิต และรอผลชันสูตร
– พื้นที่ที่มีการเคลื่อนย้ายม้าจากจุดที่มีการแพร่ของโรคระบาด
– พื้นที่ที่มีการตรวจสอบพบว่ามีการเคลื่อนย้ายม้าจากจุดแพร่ระบาดของโรค และยังอยู่ในระยะเฝ้าระวัง หากพ้นระยะเฝ้าระวัง(2-20 วัน)แล้ว ไม่มีการรายงาน การพบโรคระบาดในพื้นที่ดังกล่าว สัญลักษณ์ม้าสีเหลืองจะถูกนำออกจากแผนที่ แต่หากพบหรือมีผลการตรวจเป็นโรค AHS สัญลักษณ์ม้าจะถูกเปลี่ยนเป็นสีแดงทันที
Suspected Outbreak Area

ข้อมูล: กรมปศุสัตว์ 22.04.2020

สถานการณ์การระบาดของโรคระบาด”กาฬโรคในม้า (African Horse Sickness)” ประจำวันที่ 22 เมษายน 2563

**หมายเหตุ**….
🐎📕 ม้าสีแดง
– พื้นที่ที่มีม้าเสียชีวิตจากโรคระบาด African Horse Sickness Outbreak Area

🐎📒 ม้าสีเหลือง
– พื้นที่ที่มีม้าเสียชีวิต และรอผลชันสูตร
– พื้นที่ที่มีการเคลื่อนย้ายม้าจากจุดที่มีการแพร่ของโรคระบาด
– พื้นที่ที่มีการตรวจสอบพบว่ามีการเคลื่อนย้ายม้าจากจุดแพร่ระบาดของโรค และยังอยู่ในระยะเฝ้าระวัง หากพ้นระยะเฝ้าระวัง(2-20 วัน)แล้ว ไม่มีการรายงาน การพบโรคระบาดในพื้นที่ดังกล่าว สัญลักษณ์ม้าสีเหลืองจะถูกนำออกจากแผนที่ แต่หากพบหรือมีผลการตรวจเป็นโรค AHS สัญลักษณ์ม้าจะถูกเปลี่ยนเป็นสีแดงทันที
Suspected Outbreak Area

ข้อมูล: กรมปศุสัตว์ 20.04.2020