การประชุมคณะทำงานชุดพิเศษ ในช่วงสถานการณ์ระบาดของโรค“กาฬโรคแอฟริกาในม้า” (African Horse Sickness) ครั้งที่ 6 / 2563

วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563 ณ ชั้น 4 อาคารเคี่ยนหงวน 3

การประชุมคณะทำงานชุดพิเศษ ในช่วงสถานการณ์ระบาดของโรค“กาฬโรคแอฟริกาในม้า” (African Horse Sickness) ครั้งที่ 6 / 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563 จัดขึ้น ณ เคี่ยนหงวนเฮ้าส์โดยมี พันเอกพณศธร โพธิ์กล่ำ รับหน้าที่เป็นผู้แทน พันเอกสมพงษ์ สุขประดิษฐ ประธานคณะทำงาน เพื่อดำเนินการประชุม พร้อมด้วยกรรมการอีกทั้ง 7 ท่าน คือ คุณพฤฒิรัตน์ รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์, คุณเฉลิมฉาน ยศวิริยะพาณิชย์, คุณณกร กมลศิริ, ผศ.น.สพ.ดร.เมธา จันดา, คุณริชาร์ด ฮัมเป, คุณนารา เกตุสิงห์ และ พันตรีวิทยา เสนารัตน์ เป็นผู้แทน ร้อยเอกปิยภูมิ ซอน เข้าร่วมการประชุมมีประเด็นเกี่ยวกับ โครงการเก็บข้อมูลประชากรม้า ในการจัดทำหนังสือประจำตัวม้า (Passport) และฝังไมโครชิพ (Microchip) ให้กับม้าทุกประเภทที่อยู่ภายใต้การดูแลของชมรมและสโมสร เป็นโครงการที่เกิดจาก การทำบันทึกความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับกรมปศุสัตว์ และหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน รวม 17 หน่วยงาน เพื่อกำจัดโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า (African Horse Sickness) สู่การขอคืนสถานภาพปลอดโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า (African Horse Sickness Free Status) แก่ประเทศไทย และแนวทางการทำงานของสมาคมในการให้ความร่วมมือต่อการทำแผนเผชิญเหตุ จากที่ได้มีโอกาสพูดคุยกับองค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศรวมทั้ง วางแผนแนวทางดำเนินงานเกี่ยวกับกีฬาขี่ม้า ให้รองรับกับการจัดกิจกรรมภายในชมรม/สโมสรสมาชิก เพื่อให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันมากยิ่งขึ้น รวมไปถึงการอัพเดทสถานะการณ์การประกาศเขตโรคระบาดของปศุสัตว์อำเภอในจังหวัดเพชรบุรีและสุโขทัยอีกด้วย

Signing Ceremony of Memorandum of Understanding (MOU) – African Horse Sickness Eradication / Public Private Partnership (PPP)

14 July 2020, National Institute of Animal Health, Bangkok Thailand.

สมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทย ร่วมกับกรมปศุสัตว์ ผนึกกำลัง 16 หน่วยงาน ได้แก่ 1. กรมปศุสัตว์ 2. กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช 3. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 4. กรมประชาสัมพันธ์ 5. สัตวแพทยสภา 6. สมาคมสัตวแพทย์สวนสัตว์และสัตว์ป่า 7. ภาคีคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย 8. องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ 9. สถานเสาวภา 10. สภากาชาดไทย 11. สมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทย 12. สมาคมกีฬาม้าแข่งไทย 13. สมาคมกีฬาขี่ม้าโปโลแห่งประเทศไทย 14. กรมการสัตว์ทหารบก 15. หน่วยม้าทรงประจำพระองค์ฯ 16. กองพันทหารม้าที่ 29 รักษาพระองค์กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ 17. ชมรมสัตวแพทย์บำบัดโรคม้า และ 18. มูลนิธิม้าไทย ลงนาม MOU กำจัดโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า เร่งคืนสถานภาพปลอดโรคในไทยวันนี้ (14 กรกฎาคม 2563) สมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทย ร่วมกับกรมปศุสัตว์ และภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิ้น 18 หน่วยงาน ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) การกำจัดโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า (African Horse Sickness) ในประเทศไทย โดยบูรณาการความร่วมมือ ภายใต้แผนปฏิบัติการการกำจัดโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า เพื่อคืนสถานภาพปลอดโรคจากองค์การสุขภาพสัตว์โลก (OIE) ของประเทศไทย โดย มร. ฮาราลด์ ลิงค์ นายกสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทย นำทัพการขับเคลื่อนตามแผนปฏิบัติการ ร่วมกับสมาชิกสมาคมฯ อย่างเต็มที่

EQUESTRIAN SEMINAR for the 10th generation of military coaching and training program 2020

Date: 1 July 2020Time: 8.30am – 4pm Location: Calvary Center, Saraburi

EQUESTRIAN SEMINAR for the 10th generation of military coaching and training program 2020 Date: 1 July 2020Time: 8.30am – 4pm Location: Calvary Center, Saraburi Attendees: 25 -30 pax Topic of discussion: About FEI, AEF, SEAEF, and TEF / General information and updated rules of equestrian, National & International Competitions of both Olympic disciplines (Dressage, Jumping &Eventing) and Non-Olympic Disciplines (Endurance, Reining & etc) / VDO session and etc.