Mental Coaching Workshop for THA Eventing Team

Mental Coaching Workshop for THA Eventing Team at Ecurie Livio by Professional French Mental coaches, Maxime Chataigner & Franck Larrey – MF Solution

นอกเหนือจากการฝึกซ้อมขี่ม้าอย่างต่อเนื่องเป็นประจำของทีมขี่ม้าอีเว้นติ้งชุดเตรียมทีมโตเกียวโอลิมปิก กับโค้ชชาวฝรั่งเศส Maxime Livio (Ecurie Livio) ณ เมืองเซอร์มู ประเทศฝรั่งเศส สมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทยยังได้มีแผนให้นักกีฬาเข้าร่วมคอร์สพัฒนาและอบรมเชิงปฏิบัติการทางจิตใจ (Mental Coaching Workshop) กับนักจิตวิทยาและผู้เชี่ยวชาญ ชาวฝรั่งเศส Mr.Maxime Chataigner และ Mr.Franck Larrey ผู้มีประสบการณ์และที่ปรีกษาให้กับหลายสมาคมกีฬาของประเทศฝรั่งเศสในด้าน Mental Coaching การอบรมมุ่งเน้นการฝึกฝนร่างกายและสมองอย่างเป็นระบบ เพื่อให้มีสติและสามารถเผชิญและจัดการกับความเครียด (Stress) หรือแรงกดดัน (Pressure) ที่อาจเกิดขึ้นก่อนหรือระหว่างการแข่งขัน โดยเป็นวิสัยทัศน์และความตั้งใจของคุณฮาราลด์ ลิงค์ นายกสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทย ที่สนับสนุนและส่งเสริมให้นักกีฬาได้ผ่านการฝึกอบรม และสามารถจัดการควบคุมสติและจิตใจต่อปัจจัยรอบตัว (Eco System) ที่อาจเกิดขึ้นได้ในช่วงการแข่งขันอย่างไม่รู้ตัว หรือการฝึกสมาธิให้มีจิตใจจดจ่อต่อสิ่งที่กำลังกระทำโดยคลายความกังวลและกดดัน (Stress & Pressure) หรือแม้แต่การสร้างลักษณะนิสัยที่ตื่นตัวในยามที่บางครั้งตนเองรู้สึกผ่อนคลายมากเกินไป (too relax) จนขาดความตั้งใจ ซึ่งต้องใช้การฝึกฝนอย่างต่อเนื่องเป็นประจำเพื่อให้เกิดความสมดุล (Balance) สมองได้รับการพัฒนาอย่างสม่ำเสมอ เสมือนการออกกำลังกายให้กับร่างกายในส่วนอื่นๆ ที่มีหลายวิธีปฏิบัติ แต่ในขั้นพื้นฐานมีวิธีที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้เร็ว สามารถอธิบายอย่างเห็นภาพได้ชัดเจนและใกล้ตัวเราคือการทำสมาธิ(Meditation) ที่ใช้การกำหนดลมหายใจเข้า-ออกอย่างถูกวิธีและมีคุณภาพจากการวิจัยและการศึกษาของผู้เชี่ยวชาญพบว่าการหยุดหายใจ(โดยไม่รู้ตัว)เกิดขึ้นในนักกีฬาหลายประเภทในขณะที่เกิดร่างกายเกิดความเครียดหรือความตื่นเต้น ดังนั้นการฝึกหายใจให้เป็นระบบ หรือเป็นระดับ ในทางวิทยาศาสตร์ถือว่ามีส่วนช่วยเพิ่มอ๊อกซิเจนให้แก่ร่างกายและสมอง ซึ่งสามารถช่วยลดการกดดันและความเครียดได้ในระดับหนึ่ง หากฝึกให้สมองและร่างกายคุ้นชินในขณะทำการฝึกซ้อม-แข่งขันก็สามารถยิ่งเพิ่มสติ สมาธิได้เป็นอย่างดีสิ่งที่เป็นประโยชน์ในการอบรมเชิงปฏิบัติการทางจิตใจ(Mental Coaching)ในที่นี้ นอกจากการสร้างแรงขับเคลื่อนเชิงบวก (Motivation) มีการอธิบายอย่างเป็นเหตุเป็นผลแบบวิทยาศาสตร์ ยังมีการนำเครื่องมือเพื่อช่วยเสริมกระบวนการการวิเคราะห์รายบุคคล ที่สามารถแสดงผลออกมาในรูปแบบกราฟเพื่อใช้ประกอบเกณฑ์ชี้วัดในระดับต่างๆ เพื่อปรับใช้ในการพัฒนาสร้างความสมดุลของนักกีฬาแต่ละคนให้สอดคล้องในองค์ประกอบและปัจจัยรอบด้านของนักกีฬาแต่ละคนอีกด้วย ซึ่งการอบรมเชิงปฏิบัติการ Mental Coaching โครงการนี้เป็นแผนระยะยาวที่จำเป็นต้องดำเนินการไปอย่างต่อเนื่อง อย่างมีแบบแผนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทีมนักกีฬาขี่ม้าไทยในอนาคตอีกด้วย